Виробництво м’яса індички

Додаток № 1 до повідомлення

про проведення позачергових

Загальних зборів Товариства

 

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

з питань порядку денного позачергових Загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «Племптахорадгосп Броварський»

 

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень Реєстраційної комісії.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у такому складі:

Голова Лічильної комісії – Романенко С.Д.

Члени Лічильної комісії – Олійник С.З., Короленко Л.А.

2. Припинити повноваження Реєстраційної комісії.

 

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- час для виступів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;

- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, представникам Наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, Голові та Секретарю зборів, голові та членам Реєстраційної та Лічильної комісій;

Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, та записи для надання слова по питанням порядку денного, подаються виключно у письмовому вигляді Голові абоСекретарю Загальних зборів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом;

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені Статутом Товариства;

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства;

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. БюлетеньдляголосуванняневраховуєтьсяЛічильноюкомісією, якщовінненадійшовдолічильноїкомісіїувстановленийтермінабоуньомумістятьсястороннінаписита/абовиправлення;

Протокол Загальних зборів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови правління Товариства;

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства, керуватися нормами чинного законодавства України та Статутом Товариства.

 

3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Товариства Будника О.К.

Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства Писаренко Г.Г.

 

4. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції та обрання особи, яка уповноважується на його підписання та внесення відповідних змін до відомостей про ПАТ «ППР Броварський», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Племптахорадгосп Броварський» у новій редакції.

Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут та подати його (особисто, або видати довіреність представнику у порядку, встановленому чинним законодавством України)державному реєстратору для внесення змін до відомостей про ПАТ «ППР Броварський», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

  1. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства достроково.

 

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

(Оскільки рішення по даному питанню приймається шляхом кумулятивного голосування, відповідно до підпункту 5-1 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення до цієї інформації не включається).

 

7. Прийняття рішення про укладення із Головою та членами Наглядової РадиТовариства цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

Проект рішення:

Цивільно-правові договори або трудові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової Ради не укладати.

Не затверджувати умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контрактів).

 

 

 

Наглядова рада Товариства