Виробництво м’яса індички

Публічне акціонерне товариство «ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ»

 

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів Товариства 22 грудня 2016 року о 11.00 годині за місцезнаходженням Товариства: кабінет № 3, вул. Слави, 22, с. Рожівка, Броварський район, Київська область, 07414.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 16 грудня 2016 року.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах з 10.30 до 11.00 години в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення.

Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документ, що посвідчує їх особу, представники акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства та документ, що посвідчує їх особу.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах може бути відмовлено Реєстраційною комісією у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування

(проект порядку денного Загальних зборів Товариства):

 

  1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень Реєстраційної комісії.
  2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
  3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
  4. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції та обрання особи, яка уповноважується на його підписання та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

6. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

  1. Прийняття рішення про укладення із головою та членами Наглядової РадиТовариства цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих Загальних зборів, розміщена на власному веб-сайті Товариства: www.indelika.com. розділ «ІНФО», рубрика «ДОКУМЕНТИ».

 

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства в робочі дні з 08:30 години до 17:00 години за адресою: вул. Слави, 22, с. Рожівка, Броварського району, Київської області, довідки за тел.: (044) 587-60-36. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – Олійник Світлана Зіновіївна (тел. 587-60-36).

 

 

 

 

 

                                                                                    Наглядова рада ПАТ «ППР Броварський»