Виробництво м’яса індички

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 05477043.

3. Місцезнаходження: 07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожiвка, вул. Слави, 22.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 587-60-36, 587-60-33.

5. Електронна поштова адреса: svetlana.oliynyk@indelika.com.

6. Вид особливої інформації: прийняття рішення про викуп власних акцій.

 

II. Текст повідомлення

29.04.2017р. прийнято рішення загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №29) щодо викупу власних 3400000 простих іменних акцій, що належать акціонеру Товариства ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР» (надалі – акціонер).

Період викупу акцій з 01.06.2017р. до 28.04.2018р. Порядок викупу акцій: направити акціонеру пропозицію (оферту) щодо викупу 3400000 акцій у строк до 15.06.2017р. Встановити строк для отримання відповіді (акцепту) від акціонера до 01.07.2017р. У разі письмової згоди акціонера, укласти договір купівлі-продажу акцій з акціонером до 01.08.2017р. Встановити строк виплати акціонеру грошових коштів за викуплені у нього акції до 29.04.2018р.

Викуп акцій здійснюється для подальшого їх продажу. Ціна викупу акцій визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, відповідно до звіту незалежного оцінювача станом на 29.04.2017р.

Номінальна вартість 1-ї акції складає 0,25 грн., ринкова вартість 1-ї акції буде визначена незалежним оцінювачем станом на 29.04.2017р.; прибуток на 1-у просту акцію згідно звіту про фінансові результати за 2016р. склав 0,3525 грн.

Викупу підлягають 3400000 простих іменних акцій бездокументарної форми існування, що складає 18,889% до статутного капіталу Товариства.

Юридичні особи, які володіють понад 10% статутного капіталу Товариства:

1. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР", (Код за ЄДРПОУ: 30111867) володіє 15294643 акціями, що складає 84,9702% від статутного капіталу Товариства;

2. ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ОБ'ЄДНАНА ЗЕРНОВА КОМПАНIЯ", (Код за ЄДРПОУ:24376520) володіє 1867234 акціями, що складає 10,3735% від статутного капіталу Товариства.

Товариством не передбачається викуп акцій у членів наглядової ради та правління, а викуповуються акції у ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР", (Код за ЄДРПОУ: 30111867), яке володіє 15294643 акціями, що складає 84,9702% від статутного капіталу Товариства.

Товариство не володіє раніше викупленими власними акціями.

Випуск акцій зареєстрований 12.11.2010р. Територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл., свідоцтво про випуск акцій 629/10/1/10.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління – Гончаренко Н.А., 04.05.2017р.