Виробництво м’яса індички

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 05477043.

3. Місцезнаходження: 07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожiвка, вул. Слави, 22.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 587-60-36, 587-60-33.

5. Електронна поштова адреса: svetlana.oliynyk@indelika.com.

6. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 29.04.2017р.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини, які стосуються отримання ПАТ «ППР Броварський» кредитів у Банках, передання Товариством Банкам рухомого майна в заставу та нерухомого майна в іпотеку. Укладення кредитних договорів між ПАТ «ППР Броварський» та одним або кількома, визначеними Наглядовою радою Товариства банками, щодо отримання Товариством кредитних коштів. Укладення між Товариством та, визначеними Наглядовою радою Товариства, одним або кількома банками договорів застави та/або іпотеки з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства за укладеними кредитними договорами. Кредитні договори укладаються у формі відкриття кредитної лінії або овердрафту на строк не більше 48 (сорок вісім) місяців з дати підписання на суму 80000000 (вісімдесят) мільйонів гривень. Цільове призначення кредиту визначається Наглядовою радою Товариства. Договори застави та/або іпотеки укладатимуться між Товариством та банками з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства за кредитними договорами. Договори застави та/або іпотеки передбачатимуть передачу в заставу та іпотеку банку рухомого майна Товариства (обладнання, устаткування, апаратуру, меблі, транспортні засоби, товари в обороті, тощо) та нерухомого майна Товариства (будівлі, споруди, приміщення (їх частини), земельні ділянки, тощо) на будь яку суму, за умови погодження Наглядовою Радою Товариства. Договори застави та/або іпотеки укладатимуться на строк до повного виконання Товариством своїх зобов’язань.

Гранична сукупність вартості правочинів: 80000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 202524 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 39,50149%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 17198933.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 17161877.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 17161877.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління – Гончаренко Н.А., 04.05.2017р.