Шановний акціонере ПАТ «ППР БРОВАРСЬКИЙ»!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ" (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних Загальних зборів Товариства.

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ".

Місцезнаходження Товариства: 07414, Київська область, Броварський район, с. Рожівка, вул. Слави, 22.

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 27.04.2018р.

Час початку проведення річних Загальних зборів: о 11:00 годині в день проведення річних Загальних зборів Товариства.

Місце проведення річних Загальних зборів: Київська область, Броварський район, с. Рожівка, вул. Слави, 22, кабінет №3.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства: з 10:30 до 10:55 години в день проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 23.04.2018 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

8. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

9. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

10. Зміна найменування Товариства.

11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту та надання повноважень на його підписання.

12. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 26.04.2019 р.

19. Надання повноважень Голові правління Товариства на укладення та підписання правочинів щодо яких прийняті рішення цими Загальними зборами.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://indelika.com.

Станом на 05.03.2018 р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, загальна кількість акцій становить 18 000 000 простих іменних, голосуючих акцій – 17 198 933 простих іменних.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства до дати їх проведення, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожівка, вул. Слави, 22 (кабінет юридичного відділу), щоденно у робочі дні з 9.00 до 16.00 або перед початком річних Загальних зборів у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами): начальник юридичного відділу – Романенко Світлана Дмитрівна, тел.: (044) 587-60-36.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі у річних Загальних зборах Товариства акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства України та документ, що посвідчує їх особу. Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах Товариства на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

за 2016 та 2017рр. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

201650

202524

Основні засоби (за залишковою вартістю)

85301

88335

Запаси

17780

24878

Сумарна дебіторська заборгованість

20482

13583

Гроші та їх еквіваленти

2465

1149

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

88979

57237

Власний капітал

93479

61737

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4500

4500

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

108171

140787

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

31955

6345

Середньорічна кількість акцій (шт.)

18000000

18000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

1,77528

0,3525

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Ткач Любов Анатоліївна, Олійник Світлана Зіновіївна, Короленко Людмила Анатоліївна.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити такий порядок проведення Загальних зборів: 1. Час для доповіді з питання порядку денного не більше 10 хвилин. 2. Час для виступу в дебатах з питання порядку денного 10 хвилин. 3. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів. 4. Збори тривають до закінчення розгляду усіх питань порядку денного. 5. Розгляд кожного наступного питання порядку денного починається після оголошення результатів голосування щодо попереднього питання порядку денного.

3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Будника Олексія Костянтиновича, Секретарем зборів – Писаренко Ганну Григорівну.

4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік затвердити. Визнати роботу Правління Товариства в звітному році задовільною.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради в 2017 році задовільною.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Провадження фінансово-господарської діяльності та порядок ведення бухгалтерського обліку й подання звітності Товариством провадиться без порушень, підтверджена достовірність та повнота даних фінансової звітності за 2017 рік.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Спрямувати прибуток за 2017 рік на розвиток Товариства, строк та порядок виплати дивідендів не встановлювати.

8. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити такі основні напрями діяльності Товариства у 2018 році: 1. Розведення свійської птиці; 2. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 3. Виробництво м’яса свійської птиці; 4. Виробництво м’ясних продуктів; 5. Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами; 6. Виробництво комбікормів.

9. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

10. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОФАБРИКА БРОВАРСЬКА", скорочене найменування Товариства з ПАТ "ППР БРОВАРСЬКИЙ" на АТ "ПТАХОФАБРИКА БРОВАРСЬКА".

11. Про внесення змін до Статуту Товариства та надання повноважень на його підписання.

Проект рішення: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати нову редакцію Статуту та провести відповідну його державну реєстрацію.

12. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступні внутрішні положення Товариства: 1. Положення про Загальні збори акціонерів; 2. Положення про Наглядову раду; 3. Положення про Виконавчий орган; 4. Положення про Ревізійну комісію.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із закінченням строку, на який вони були обрані.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: не зазначається, у зв’язку з обранням членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Укласти цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради, встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради, що зазначений у проектах зазначених договорів. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: не зазначається, у зв’язку з обранням членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 26.04.2019р.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) календарного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, які стосуються отримання Товариством кредитів у банках, передання Товариством банкам рухомого майна в заставу та нерухомого майна в іпотеку.

Характер правочинів: укладення кредитних договорів між Товариством та одним або кількома, визначеними Наглядовою радою Товариства банками, щодо отримання Товариством кредитних коштів. Укладення між Товариством та, визначеними Наглядовою радою Товариства, одним або кількома банками договорів застави та/або іпотеки з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства за укладеними кредитними договорами.

Зміст та гранична вартість правочинів: кредитні договори укладаються у формі відкриття кредитної лінії та/або овердрафту на строк не більше 48 (сорок вісім) місяців з дати підписання на суму до 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень. Цільове призначення кредиту визначається Наглядовою радою Товариства. Договори застави та/або іпотеки укладатимуться між Товариством та банками з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства за кредитними договорами. Договори застави та/або іптеки передбачатимуть передачу в заставу та іпотеку банку рухомого майна Товариства (обладнання, устаткування, апаратури, транспортних засобів, товарів в оборті, тощо) та нерухомого майна Товариства (будівлі, споруди, приміщення (їх частини), земельні ділянки, тощо) на будь-яку суму, за умови погодження Наглядовою радою Товариства. Договори застави та/або іпотеки укладатимуться на строк до повного виконання Товариством своїх зобов’язань.

19. Надання повноважень Голові правління Товариства на укладення та підписання правочинів щодо яких прийняті рішення цими Загальними зборами.

Проект рішення: Надати Голові правління Товариства повноваження на укладення та підписання правочинів щодо яких прийняті рішення цими Загальними зборами.

Наглядова рада ПАТ «ППР БРОВАРСЬКИЙ»