Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ"

2. Код за ЄДРПОУ

05477043

3. Місцезнаходження

07414, Київська обл., Броварський р-н., с. Рожівка, вул. Слави, 22

4. Міжміський код, телефон та факс

044 587-60-36 

5. Електронна поштова адреса

svetlana.oliynyk@indelika.com

6. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

IІ. Текст повідомлення

 

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Бойченко Тетяни Анатоліївни, яка була обрана до складу Наглядової ради ПАТ «ППР «БРОВАРСЬКИЙ» як незалежний директор.

Дата припинення повноважень – 30.05.2017 року.

Підстава припинення повноважень: письмове повідомлення, отримане ПАТ «ППР БРОВАРСЬКИЙ»  від Бойченко Тетяни Анатоліївни про її бажання припинити своїх повноважень члена Наглядової ради.

Розмір пакета акцій емітента, які належать Бойченко Тетяні Анатоліївні особі: 0 акцій.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливi та посадовi злочини не має.

Перебувала на посадi Члена наглядової ради протягом 5місяців та 4 днів.

На посаду члена Наглядової ради ПАТ «ППР БРОВАРСЬКИЙ» замість Бойченко Т.А., повноваження якої припинено нікого не призначено (не обрано).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління – Бойченко Т.А., 01.06.2017р.