Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 05477043.

3. Місцезнаходження: 07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожiвка вул. Слави, 22.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 587-60-36 587-60-33.

5. Електронна поштова адреса: svetlana.romanenko@indelika.com.

6. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 27.04.2018р.

Відомості щодо правочинів: правочини, які стосуються отримання Товариством кредитів у банках, передання Товариством банкам рухомого майна в заставу та нерухомого майна в іпотеку.

Характер правочинів: укладення кредитних договорів між Товариством та одним або кількома, визначеними Наглядовою радою Товариства банками, щодо отримання Товариством кредитних коштів. Укладення між Товариством та, визначеними Наглядовою радою Товариства, одним або кількома банками договорів застави та/або іпотеки з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства за укладеними кредитними договорами. Зміст та гранична вартість правочинів: кредитні договори укладаються у формі відкриття кредитної лінії та/або овердрафту на строк не більше 48 (сорок вісім) місяців з дати підписання на суму до 80000000 (вісімдесят мільйонів) гривень. Цільове призначення кредиту визначається Наглядовою радою Товариства. Договори застави та/або іпотеки укладатимуться між Товариством та банками з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства за кредитними договорами. Договори застави та/або іпотеки передбачатимуть передачу в заставу та іпотеку банку рухомого майна Товариства (обладнання, устаткування, апаратури, транспортних засобів, товарів в обороті, тощо) та нерухомого майна Товариства (будівлі, споруди, приміщення (їх частини), земельні ділянки, тощо) на будь-яку суму, за умови погодження Наглядовою радою Товариства. Договори застави та/або іпотеки укладатимуться на строк до повного виконання Товариством своїх зобов’язань.

Гранична сукупна вартість правочинів: 80000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 201650 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 39,6727%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 17198933.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 17161877.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 17161877.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління – Бойченко Т.А., 27.04.2018р.