Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 05477043.

3. Місцезнаходження: 07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожiвка, вул. Слави, 22.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 587-60-36, 587-60-33.

5. Електронна поштова адреса: svetlana.romanenko@indelika.com.

6. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні наглядової ради Товариства 16.02.2018р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №01-02/18 НР від 16.02.2018р.

Посадова особа Литвинюк Костянтин Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00 %.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 міс.

 

Рішення про обрання прийнято на засіданні наглядової ради Товариства 16.02.2018р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №01-02/18 НР від 16.02.2018р.

Романенко Світлана Дмитрівна згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00 %.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 1 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

з 01.06.2011 по 17.01.2017 – начальник юридичного відділу ПАТ «ППР Броварський»;

з 24.01.2017 по 12.06.2017 – юрист ТОВ «СІМБА ТОЙЗ Україна»;

з 13.06.2017 по теперішній час – начальник юридичного відділу ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління – Бойченко Т.А., 16.02.2018р.