Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 05477043.

3. Місцезнаходження: 07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожiвка, вул. Слави, 22.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 587-60-36, 587-60-33.

5. Електронна поштова адреса: svetlana.romanenko@indelika.com.

6. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні наглядової ради Товариства 28.09.2018р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №02-09/18НР від 28.09.2018р.

Посадова особа Когут Олександр Степанович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 р. 2 міс.

 

Рішення про обрання прийнято на засіданні наглядової ради Товариства 28.09.2018р.

Обрання посадової особи виконано на підставі на підставі протоколу №02-09/18НР від 28.09.2018р.

Соколов Владислав Євгенійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: з 29.09.2018р. по 29.09.2019р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний інженер ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління – Бойченко Т.А., 28.09.2018р.